01. oktober 2020 - 7:00 do 16:00
Ljubljana, Slovenia
SloveniaLjubljana

Večjezičnost v folklori / Multilinguality in Folklore, Ljubljana, Slovenia, četrtek, 01. oktober 2020

Vabimo vas, da se nam pridružite na mednarodnem simpoziju Večjezičnost v folklori / Multilinguality in Folklore, ki ga organizirata Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Glasbenonarodopisni inštitut) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Simpozij bo potekal v Ljubljani od 1. do 3. oktobra 2020.Simpozij Večjezičnost v folklori je namenjen kritičnim razmislekom različnih manifestacij jezika in dialektov v folklori ter v njihovih sodobnih interpretacijah.

V folklori, v njenem tekstu in kontekstu se pogosto pojavljajo različna medjezikovna prepletanja in jezikovni kodi. Simpozij se zato tematsko osredinja na procese vključevanja dveh ali več jezikov v pesemski ustvarjalnosti, na različne ravni prehajanj od dialektov do knjižne jezikovne norme v folklori in na možnosti, ki jih preučevanju teh prepletanj ponuja digitalna tehnologija. Raziskovalna osvetlitev reprezentacij in identifikacij, ki se v pesmih ali v povezavi z njimi manifestirajo z različnimi dialekti in jeziki, bo potekala v treh tematskih sklopih.1. tematski sklop: MEDJEZIKOVNA PESEMSKA PREPLETANJA: REPREZENTACIJE IN REINTERPRETACIJE

Tematski sklop, namenjen dvo- ali večjezičnim pesmim, s pozornostjo do historičnih vidikov obravnav in do sodobnih kulturnih procesov ponuja prostor različnim disciplinarnim in konceptualnim premislekom. Osvetliti želimo pesemska prepletanja in njihov vpliv na folkloristične koncepte; tematsko raznovrstnost in interpretacije pesmi, zaznamovanih z medjezikovnimi prepletanji; kontekste preteklih in sodobnih prezentacij dvojezičnosti in njihove pomene; sodobne pristope k obravnavam dvo- ali večjezičnosti; medjezikovna pesemska prepletanja kot izraz jezikovnih robov, dialoga ali nenacionalnih diskurzov.

2. tematski sklop: NAREČNOST IN NADNAREČNOST V TEKSTU IN KONTEKSTU

Tematski sklop je namenjen tekstološki in kulturnoantropološki osvetlitvi prehajanja med tremi tipi in nivoji jezikovnih kodov: narečjem, nadnarečjem kot vmesnim nivojem in knjižnim jezikom v pesmi in govoru. Spraševali se bomo o temeljnih konceptih konstruiranja lokalnih in nacionalnih identitet; o družbeni vlogi govorov in narečij, ki so povezani z uporabo posameznega jezikovnega koda v različnih situacijah (ob pesniškem ustvarjanju in pevskem poustvarjanju ter govoru); o narečnosti in nadnarečnosti v dihotomijah ustno – zapisano, lokalno – nacionalno, percepcija – recepcija ter v odnosu do geografskih, izobrazbenih in socialnih vplivov. Ker je posamezen jezikovni kod izpostavljen specifični semantiki – sidranje koda v konceptualno strukturo nosilca namreč določata kolektivna uporaba jezika in kontekst (situacijski, socialni, kulturni ...) –, prestopanje med kodi neizogibno vzpostavlja tudi semantični problem. V tem sklopu bomo posebno pozornost namenili Reziji, prispevki pa lahko obravnavajo tudi druga območja.

3. tematski sklop: RAČUNALNIŠKA ANALIZA BESEDIL (LJUDSKIH) PESMI

Digitalizacija glasbenih arhivov je povzročila porast raziskav, ki se ukvarjajo z računalniško analizo glasbe v različnih oblikah, saj je tovrstna analiza pri preučevanju obsežnih in raznolikih glasbenih zbirk skoraj nujna. Besedila so sestavni del pesmi; po eni strani opredeljujejo njihov pomen, po drugi pa predstavljajo pomemben del za ritmično in melodično strukturo pesmi. Na simpoziju pričakujemo prispevke, ki se ukvarjajo z računalniško analizo pesemskih besedil ali jezika, npr. s transkripcijo besedil, s poravnavo zvočnega zapisa in besedil, s tematsko analizo, z analizo ritmične strukture ali rim, z uporabo narečja, s klasifikacijo na podlagi besedil, z oceno čustev ipd. Prispevki lahko obravnavajo katerokoli glasbeno zvrst in niso omejeni na ljudsko glasbo.Vabimo vas, da se nam s svojimi prispevki pridružite in do 20. januarja 2020 na naslov gni@zrc- sazu.si pošljete:

- naslov prispevka, vaše ime, ustanovo in/ali raziskovalni status;

- umestitev prispevka v enega izmed predlaganih sklopov;

- povzetek prispevka v angleškem jeziku (od 200 do 300 besed).Vnaprej vas obveščamo tudi, da bodo stroški kotizacije v višini 90 EUR (50 EUR za študente) krili kosilo, pogostitev med odmori, tehnično podporo in oblikovanje in tisk programske knjižice.Programski odbor:

Marija Klobčar Marjetka Golež Kaučič Matija Marolt Marjeta Pisk

Urša Šivic

četrtek, 01. oktober 2020, Ljubljana, Slovenia, Večjezičnost v folklori / Multilinguality in Folklore

Poišči več zanimivih dogodkov
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj