14. oktober 2020 - 13:00 do 19:00
Srednja zdravstvena šola Celje
SloveniaVelenjeIpavčeva 10, 3000 Celje

Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, Srednja zdravstvena šola Celje, sreda, 14. oktober 2020

Program:

15.00–15.30 Registracija

15.30–15.45 Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Tomislava Kordiš, mag. zdr. nege, predsednica DMSBZT Celje

15.45–16.30 Predstavitev sistema vodenja kakovosti, mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

Kaj so sistemi vodenja kakovosti

Zahteve standardov kakovosti

Strukture, procesi in izidi

Ciklus nenehnih izboljšav

16.30–17.00 Skrb za varnost na delovnem mestu, Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

17.00–17.45 Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege, viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi

Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi

Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre

Medosebni odnosi v timu

17.45–18.00 Odmor

18.00–18.45 Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi, mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

Kazalniki kakovosti

Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN

Protokoli in standardi ZN, klinične poti

Zdravstvena nega, osredotočena na pacienta

18.45–19.30 Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih, Cvetka Jurak, zastopnica pacientovih pravic za območno enoto Celje

19.30–20.15 Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb, Majda Hrastnik, dipl. m. s., mag. Alenka Petrovec Koščak, SPOBO

Poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah

Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme

Ukrepi ob incidentu z ostrim predmetom

Ukrepi pri izolacijah

20.15–20.45 Strokovna napaka v zdravstveni negi kot odklon/varnostni zaplet pri zdravljenju pacienta, Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, Leonida Perčič Šeligo, dipl. m. s.

Opredelitev strokovne napake v zdravstveni negi

Pogovori o varnosti/varnostne vizite

Redni in izredni nadzori in presoje prakse ZN

20.45–21.00 Zaključek seminarja in podelitev potrdilOrganizator: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov CeljeVeč: https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanje/kakovost-in-varnost-v-zdravstvu-modul-licenca-9/

sreda, 14. oktober 2020, Srednja zdravstvena šola Celje, Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Poišči več zanimivih dogodkov
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj